Legislatie

 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.Of. nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor (M.Of. nr. 411 din 25 iulie 2001); modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 61/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 27/2007 (M.Of. nr. 38/18.01.2007);
 • H.G. nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 954 din 18 octombrie 2004), modificată şi completată prin H.G. nr. 358/11.04.2007 (M.Of. nr. 271/24.04.2007);
 • OM nr. 1364 / 1499 / 2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 232/04.04.2007, iar anexele 1-8 în nr. 232bis din aceeaşi dată);
 • OM nr. 1385/29.12.2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor de gestionare a deşeurilor, adoptate sau aprobate la nivel naţional, regional şi judeţean (M.Of. nr. 66/29.01.2007);
 • OM nr. 951/06.06.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor (M.Of. nr. 497 şi 497bis/25.07.2007);

Directiva nr. 75/439/EEC privind uleiurile uzate, amendată de Directiva nr. 87/101/EEC, de Directiva nr. 91/692/EEC şi Directiva 2000/76Legislaţie românească

 • H.G nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – abrogă HG nr. 662/2001 (M.Of. nr. 199/ 22.03.2007)
Directiva nr. 2006/66/EC privind bateriile şi acumulatorii precum şi deşeurile bateriilor şi acumulatorilor care conţin anumite substanţe periculoase
Decizia Consiliului nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi acumulatorilor portabili către utilizatorii finaliLegislaţie românească
 • HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
 • OM nr. 669/1304/30.06.2009 privind procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori
Directiva Consiliului nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor
Decizia Consiliului 2003/33/CE privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 şi anexei II la Directiva 1999/31/CELegislaţie românească
 • H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005), completată prin HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
 • Ordin nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de Ordin nr. 1230 din 30 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 decembrie 2005);
 • Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005);
 • Ordin nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităţilor izolate care pot depozita deşeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (M.Of. nr. 675/07 iulie 2006) completat de Ordinul 27/2007 pentru modificarea şi completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu (M.Of. nr. 194 din 21 martie 2007)

Directiva nr. 2000/76/EC privind incinerarea deseurilor abrogă Directivele 89/369/EEC, 89/429/EEC, privind incinerarea deşeurilor municipale şi Directiva 94/67/EC privind incinerarea deşeurilor periculoaseLegislaţie românească

 • H.G nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor (M.Of. nr. 160 din 6 martie 2002) modificată şi completată prin HG nr. 268/2005 (M.Of. nr. 332 din 20 aprilie 2005);
 • Ordin nr. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor (M.Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005, publicat în M.Of. nr. 86bis din 26 ianuarie 2005);
 • Ordin 1274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare (M.Of. nr. 1180 din 28 decembrie 2005), completat prin Ordinul MMDD nr. 636/2008 (M.Of. nr. 425 din 6 iunie 2008)

Directiva Consiliului nr. 94/62/EC privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, modificată prin Directiva 2004/12/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003Legislaţie românească

 • HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 639 din 20 iulie 2005) ambalaje modificată şi completată prin HG nr. 1872/2006 (M.Of. nr. 15/10.01.2007);
 • Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje (M.Of. nr. 929 din 18 octombrie 2005);
 • Ordin nr. 1281 /1121/2005 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective (M.Of. nr. 51 din 19 ianuarie 2006);
 • Ordinul nr. 1229 /731/1095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare, şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 27 din 12 ianuarie 2006), modificat prin Ordinul 194/360/1395/2006 (M.Of. nr. 499 din 08 iunie 2006) si Ordinul nr. 968/2006 (M.Of. nr. 836 din 11 octombrie 2006) şi Ordinul nr. 1207/2007 (M.Of. nr. 740 din 01.11.2007);
 • Ordin nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje (M.Of. nr. 456/25 mai 2006) modificat prinOrdinul nr. 1140/2006 (M.Of. nr. 888/31 oct. 2006) şi Ordinul nr. 978/2009 (M.Of. nr. 978/10 iulie 2009)

Directiva nr. 96/59/EC privind eliminarea bifenililor şi terfenililor policloruraţi (PCB şi PCT) înlocuieşte Directiva 76/403/CEE)Legislaţie românească

 • HG nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari (M.Of. nr. 131 din 28 martie 2000), modificată prin HG nr. 291/2005 (M.Of. nr. 330 din 19 aprilie 2005) şi prin HG nr. 975/2007 (M.Of. nr. 598 din 30 august 2007), completată prin HG nr. 210/28.02.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;
 • Ordin nr. 1018 din 19 octombrie 2005 (abrogă Ordinul nr. 279/2002), privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi (M.Of. nr. 966 din 1 noiembrie 2005);
 • Ordinul nr. 257 din 2006 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul nr. 1018/2005privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe chimice periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi;
 • Ordinul nr. 1349 din 03.09.2007 privind abrogarea prevederilor articolelor 21 - 23 ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1018/2005 privind înfiinţarea în cadrul Direcţiei deşeuri şi substanţe periculoase a Secretariatului pentru compuşi desemnaţi, cu modificările şi completările ulterioare. (publicat în M.Of. nr. 629 din 13 septembrie 2007)

Decizia nr. 2000/532/CE privind lista deseurilor, amendată de Decizia nr. 2001/119, (ce înlocuieşte Decizia nr. 94/3/CE privind lista deşeurilor şi Decizia nr. 94/904/CE privind lista deşeurilor periculoase)Legislaţie românească

 • HG nr. 856 /2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase (M.Of. nr. 659 din 5 septembrie 2002) modificat prinHG nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului (M.Of. nr. 187 din 19 martie 2007)

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare. Acest regulament a intrat în vigoare incepând cu data de 15 iulie 2007, înlocuind Regulamentul nr. 259/93/CEE pentru supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea EuropeanăLegislaţie românească

 • HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri – abrogă HG nr. 895/2006 pentru aplicarea Regulamentului CEE 259/93, (M.Of. nr. 255/02.08.2007 modificată şi completată prin HG 1453/2008 (M.Of. nr. 783 din 24 noiembrie 2008);
 • HG nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României (M.Of. nr. 672/30.09.2008);
 • Ordin nr. 1119/2005 privind delegarea catre Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a atribuţiilor ce revin Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deşeurilor periculoase şi al transportului deşeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecţionării active şi a tranzitului (M.Of. nr. 1024 din 18 noiembrie 2005)

Directiva nr. 86/278/EEC privind protecţia mediului şi în particular a solului, atunci cand namolul de la staţiile de epurare este utilizat în agricultură, modificată prin Directiva 91/692/CEE şi Regulamentul (CE) nr. 807/2003Legislaţie românească

 • Ordin comun nr. 344 /708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură (M.Of. nr. 959 din 19 octombrie 2004)
Directiva Consiliului nr. 2000/53/EEC privind vehiculele scoase din uz, modificată prin Deciziile Comisiei 2002/525/CE, 2005/438/CE şi 2005/673/CE care modifică şi completează Anexa II a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Decizia Comisiei 2002/151/CE privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin (3) din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz
Decizia Comisiei 2003/138/CE care stabileţte standardele de codificare pentru materiale şi componente ale vehiculelor ca urmare a Directivei 2000/53/CE
Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva 2000/53/CELegislaţie românească
 • HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 32 din 11 ianuarie 2005);
 • HG nr. 1313/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 829 din 9 octombrie 2006);
 • Ordin nr. 87 /527/411/2005 privind aprobarea modelului şi a condiţiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 295 din 8 aprilie 2005);
 • Ordin nr. 1224 /722/2005 pentru aprobarea Procedurii şi condiţiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 1178 din 27 decembrie 2005) modificat şi completat prin Ordin nr. 985/1726/2007 (M.Of. nr. 561/15.08.2007);
 • Ordin nr. 816/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz (M.Of. nr. 724 din 24 august 2006), modificat şi completat prin Ordin nr. 979/2006 (M.Of. nr. 806/26.09.2006);
 • Ordin nr. 625/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) si (2) din HG nr. 2406/2004 (M.Of. nr. 252/ 16.04.2007)

Directiva nr. 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, modificată prin Directiva 2003/108/EC Legislaţie românească

 • HOTĂRÂRE Nr. 1037 din 13 octombrie 2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • ORDIN Nr. 1441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice
 • Ordin nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare (M.Of. nr. 910 din 12 octombrie 2005);
 • Ordin nr. 1225 /721/2005 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (M.Of. nr. 1161 din 21 decembrie 2005), modificat şi completat prin OM nr. 910/2007 (M.Of. nr. 428 din 27 iunie 2007);
 • Ordin nr. 66/20 ianuarie 2006 privind Privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, M.Of. nr. 353 din 19 aprilie 2006 modificat şi completat prin OM nr. 1099/2007(ordin intern), Ordinul nr. 262/2009;
 • Ordin nr. 1223 /715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2006) modificat şi completat prin Ordinul nr. 706/2007 (M.Of. nr. 307 din 9.05.2007);
 • Odinul 556 /435/191 din 5 iunie 2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006 (M.Of. nr. 608 din 13 iulie 2006);
Directiva nr. 2002/95/EC privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamente electrice şi electronice, amendată prin:
 • Decizia Comisiei 2005/618/CE, în scopul stabilirii valorilor maxime ale concentraţiilor anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice,
 • modificată prin Decizia Comisiei 2005/717/CE de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, şi
 • Decizia Comisiei 2005/747/CE de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
Legislaţie românească
 • Hotărâre nr. 992/2005 (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie 2005) privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (M.Of. nr. 822 din 12 septembrie 2005), modificată prin HG nr. 816 din 21 iunie 2006 (M.Of. nr. 588 din 7 iulie 2006). Anexa la HG a fost modificată prin Ordinul MMDD nr. 1226/1771/2007 (M.Of. nr. 626 din 12 septembrie 2007), şi Ordinul 1771/2007 (M.Of. nr. 626 din 12 septembrie 2007), completată prin Ordinul nr. 344/2009 (M.Of. nr. 291 din 5 mai 2009) şi prin Ordinul 732/2009(M.Of. nr. 291 din 5 mai 2009)
Directiva 78/176/CEE privind deşeurile din industria dioxidului de titan
Directiva nr. 82/883/CEE privind procedeele pentru supravegherea şi monitorizarea mediului datorită deşeurilor din industria de dioxid de şi eventual eliminarea poluării cauzate titan
Directiva nr. 92/112/CEE privind procedeele pentru armonizarea programelor pentru reducerea de deşeuri din industria dioxidului de titanLegislaţie românească
 • Ordin nr. 751 /870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan (M.Of. nr. 10 din 5 ianuarie 2005)

Directiva 87/217/CEE privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cauzată de azbestLegislaţie românească

 • HG 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest modificat prinHG nr. 734/2006 (M.Of. nr. 519 din 15 iun. 2006)

Directiva Consiliului nr.2006/21/CE a parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CELegislaţie românească